USŁUGI

wycena nieruchomości i przedsiębiorstw

Procedura szacowania nieruchomości

 • Rzeczoznawca ustala aktualną wartość rynkową przedmiotu wyceny na podstawie analizy kształtowania się poziomu cen nieruchomości o analogicznym przeznaczeniu i wykorzystaniu. Określona wartość jest wartością rynkową definiowaną, jako szacunkowa kwota, którą w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej.

 • Polega na założeniu, że nabywca zapłaci za nieruchomość cenę, której wysokość jest uzależniona od przewidywanego dochodu, jaki z niej uzyska. Podejście dochodowe stosowane jest do określenia wartości nieruchomości przynoszących lub mogących przynieść dochód. Przy zastosowaniu tego podejścia niezbędna jest znajomość dochodu uzyskiwanego lub możliwego do uzyskania z czynszów lub innych dochodów z nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny oraz z nieruchomości podobnych. Za podstawowe źródło dochodów z nieruchomości uznaje się czynsz, natomiast dodatkowe źródła dochodów to np. opłaty za miejsca parkingowe, reklamy umieszczone na nieruchomości, itp. Podejście dochodowe przy wycenie nieruchomości wykorzystuje teorię wartości pieniądza w czasie.

 • Określa wartość odtworzeniową  dla nieruchomości, które ze względu na rodzaj, obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, a także, jeżeli wymagają tego przepisy szczególne. Wartość odtworzeniowa nieruchomości jest równa kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia. Podejście kosztowe polega na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada kosztom jej odtworzenia, pomniejszonym o wartość zużycia nieruchomości. Przy podejściu tym określa się oddzielnie koszt nabycia gruntu i koszt odtworzenia jego części składowych.

 • Zawiera elementy powyższych podejść do wyceny

Procedura szacowania przedsiębiorstw

 • Metody majątkowe zakładają, że wartość podmiotu gospodarczego sprowadza się do wartości
  zgromadzonego majątku netto (aktywa – zobowiązania). Grupa metod stosunkowo łatwych w użyciu, ale rzadko prowadząca do uzyskania „prawdziwej wartości” wycenianego podmiotu.

 • Metody porównawcze zakładają możliwość wyceny akcji na podstawie informacji o wartości innej akcji wycenianej przez rynek. Kluczową kwestią w przypadku stosowania tych metod jest zapewnienie porównywalności wycenianego podmiotu z podmiotem, którego wskaźniki są stosowane jako baza wyceny. Metoda tylko pozornie prosta, bardzo podatna na manipulację.

 • Podejście dochodowe ( ang. Income Approach) obejmuje grupę metod, które wyznaczają wartość przedsiębiorstwa w oparciu o strumienie przyszłych dochodów ekonomicznych zdyskontowanych oczekiwaną stopą zwrotu (kosztem zaangażowanego kapitału)

 • Grupa metod bazujących na założeniu, że zastosowanie jedynie metod majątkowych lub dochodowych prowadzi do zafałszowania wartości wycenianego podmiotu. W związku z tym metody mieszane łączą w sobie oba te podejścia.

Przykładowe cele wyceny nieruchomości:

 • umowa  kupna-sprzedaży
 • aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste
 • amortyzacja
 • zabezpieczenia kredytu, wierzytelności
 • wysokość opłaty skarbowej (podatek od spadków i darowizn lub od czynności cywilno-prawnych)
 • przeniesienie prawa użytkowania wieczystego
 • odszkodowanie za wywłaszczenie
 • odszkodowanie za szkody
 • ustalenie poniesionych nakładów
 • ustalenie opłaty adiacenckiej
 • ustalenie opłaty planistycznej
 • ustalenie należności za wyłączenie gruntu rolnego (leśnego) z produkcji

Firma realizuje wyceny dla Krakowa, Skawiny, Olkusza, Skały, Wolbromia, Proszowic,Krzeszowic, Gmin Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki, a także dla powiatu tarnowskiego, nowosądeckiego, świętokrzyskiego.